Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Marja-Leena Gutiérrez  |  8.1.2019

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi.

 

Eläkkeiden verotus

Suomen verotusoikeus laajenee 

Uuden verosopimuksen myötä Suomi saa oikeuden verottaa lähes kaikkia Suomesta maksettuja eläkkeitä. Tähän asti Suomen verotusoikeus on koskenut vain julkisyhteisöjen maksamia eläkkeitä lukuun ottamatta eläkkeitä, jotka liittyvät niiden harjoittamaan liiketoimintaan.

Kolmen vuoden siirtymäaika

Uusi verosopimus sisältää kuitenkin aikaisempaan yksityiseen palvelukseen perustuvien eläkkeiden verotusta koskevan kolmen vuoden siirtymäajan. Siten vain Espanja verottaa vuoden 2021 loppuun asti näitä Suomesta maksettuja eläkkeitä. Kysymys on Työntekijöiden eläkelain ja Työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavista eläkkeistä sekä työnantajan työntekijälleen ottamista vapaaehtoisista eläkevakuutuksista. Jotta Suomi soveltaisi siirtymäaikaa, eläkkeen tulee kuitenkin olla Espanjassa veronalaista. Jos siis Espanja ei verota eläkettä katsoen sen verovapaaksi työkyvyttömyyden perusteella myönnetyksi eläkkeeksi, Suomi voi verottaa eläkettä heti vuoden 2019 alusta lukien.

Siirtymäaika ei koske myöskään yrittäjäeläkkeitä, perhe-eläkkeitä, muita kuin työnantajan ottamia vapaaehtoisia eläkkeitä, sosiaalietuuksia eikä kansaneläkettä.

Suomen verotusvallan ulkopuolelle jäävät eläkkeet

Suomi ei jatkossakaan verota Espanjassa asuvan Suomesta maksettuja liikennevakuutukseen ja vastaavaan muuhun riskivakuutukseen perustuvia eläkkeitä.

Verosopimus jättää tilaa tulkinnalle

Uusi verosopimus ei anna kaikissa tilanteissa selkeää vastausta Espanjassa asuvan Suomesta maksetun eläkkeen verokohtelulle Suomessa. Epäselvyyttä liittyy erityisesti siihen, miten siirtymäaikaa tulee soveltaa Espanjan osittain verovapaaksi katsomaan työkyvyttömyyden perusteella myönnettyyn eläkkeeseen. Verosopimus  nimittäin sivuuttaa sen tosiasian, että Espanjassa niin sanottua eläkekattoa (noin 37.000 euroa vuonna 2019) suurempi työkyvyttömän eläke on aina veronalaista eläkekaton ylittävältä osin.

Käänteinen hyvitys

Uuden verosopimuksen menetelmäartikla sisältää poikkeuksellisen määräyksen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta. Kysymys on niin sanotusta käänteisestä hyvityksestä, jota sovelletaan eläkkeisiin ja sosiaalietuuksiin. Käänteinen hyvitys tarkoittaa käytännössä sitä, että kyseisten tulojen osalta Suomen on lähdevaltiona poistettava kaksinkertainen verotus. Siten Suomesta Espanjassa asuvalle maksettavasta eläkkeestä maksetaan Suomeen veroa vain, jos Suomen vero on Espanjaan maksettua veroa suurempi.

 

Suomalaisesta osakehuoneistosta saadut vuokratulot ja luovutusvoitot

Uuden verosopimuksen myötä Suomi ryhtyy verottamaan Espanjassa asuvan Suomessa sijaitsevasta osakehuoneistosta saamia vuokratuloja sekä luovutusvoittoa. Muutos on tullut voimaan ilman siirtymäaikaa.

Suomi ei voinut vanhan verosopimuksen voimassa ollessa verottaa Espanjassa asuvan suomalaisesta osakehuoneistosta saamia vuokratuloja, eikä myöskään suomalaisen osakehuoneiston myyntivoittoa. Näin siksi, että Suomen verotusoikeus koski vain suoria kiinteistöomistuksia (Espanjan ja Suomen välinen verosopimus oli tältä osin poikkeuksellinen). Suomalaiset kerrostalohuoneistot ovat puolestaan irtainta omaisuutta. Esimerkiksi Espanjassa kaikki asunnot ovat kiinteää omaisuutta.

 

Palkkatulon verotus 

Uuden verosopimuksen merkittävin palkkatulojen verotusta koskeva muutos liittyy niin sanotun lähetetyn työntekijän verotukseen. Työskentelyn verotusta ei ole enää sidottu siihen, oleskeleeko työntekijä verovuoden aikana vähintään 184 päivää työskentelyvaltiossa. Uuden verosopimuksen mukaan työskentelyvaltiolla on verotusoikeus lähetetyn työntekijän palkkatuloon, jos hän oleskelee työskentelyvaltiossa yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 184 päivää peräkkäisten 12 kuukauden aikana.

Yllä mainittu muutos antaa työskentelyvaltiolle aiempaa useammin palkan verotusoikeuden. Suomesta Espanjaan työskentelemään menevän lähetetyn työntekijän osalta tämä merkitsee sitä, että Espanja verottaa hänen palkkatuloaan aikaisempaa useammin. Jos Suomessa vastaavasti voidaan soveltaa Suomen tuloverolain mukaista kuuden kuukauden sääntöä, vain Espanja voi verottaa lähetetyn työntekijän palkkatuloa. Käytännössä muutos merkitsee lähetetyn työntekijän verotuksen kevenemistä.

 

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Uuden verosopimuksen myötä kaksinkertaisen verotuksen päämenetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmäksi. Hyvitysmenetelmässä asuinvaltiossa menevästä verosta vähennetään lähdevaltioon maksettu vero (maksimihyvityksen ollessa tietystä tulosta asuinvaltioon maksettavan veron määrä). Tosin uuden verosopimuksen mukaan eläkkeisiin ja sosiaalietuuksiin sovelletaan poikkeuksellisesti käänteistä hyvitystä (ks. yllä luvun ”Eläkkeet” kappale ”Käänteinen hyvitys”).

Hyvitysmenetelmään siirtyminen lisää Suomessa asuvan henkilön espanjalaisesta kiinteistöstä saamien tulojen verorasitusta. Käytännössä hänen espanjalaisesta kiinteistöstä saamastaan tulosta menee uuden verosopimuksen myötä saman verran veroa kuin jos kiinteistö sijaitsisi Suomessa. Vapautusmenetelmää sovellettaessa Espanjasta saatua tuloa ei puolestaan sinänsä verotettu. Se vain saattoi nostaa Suomessa asuvan henkilön Suomesta saamien pääomatulojen verokantaa.

 

Suomen verotusoikeus laajenee myönnytyksistä huolimatta

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus on lähempänä OECD:n malliverosopimusta kuin vanha verosopimus. Toisaalta uuttakin verosopimusta koskevissa sopimusneuvotteluissa Suomi joutui tyytymään sille epäedullisiin kompromissiratkaisuihin. Eläkkeiden verotukseen liittyvä käänteinen hyvitysmenetelmähän on poikkeuksellinen järjestely ollen samalla Suomen kannalta selkeästi epäedullinen. Myös eläkkeisiin liittyvä siirtymäsäännös on myönnytys Espanjalle.

Suomen verotusoikeus kuitenkin laajenee uuden verosopimuksen myötä. Suomi on ensinnäkin saanut lähes kaikkien eläkkeiden verotusoikeuden – tosin aikaisempaan yksityiseen palvelukseen perustuvien eläkkeiden osalta vasta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Suomi pääsee nyt myös verottamaan Espanjassa asuvan Suomessa sijaitsevasta osakehuoneistosta saamia tuloja, samoin kuin Suomessa asuvan Espanjassa sijaitsevasta kiinteistöstä saamia tuloja.

 

Asioita pitää tarkastella kokonaisvaltaisesti

Uuden verosopimuksen määräykset ovat paljon monimutkaisempia kuin yleisesti luullaan. Esimerkiksi eri tyyppisten eläkkeiden verokohtelu vaihtelee huomattavasti. Tavallisin tilanne on se, että Suomi verottaa Espanjassa asuvan eläkettä vasta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Toisaalta Suomi pääsee verottamaan Espanjassa verovapaiden eläkkeiden lisäksi myös eräitä muita eläkkeitä jo kuluvan vuoden alusta lukien. Lisäksi on huomattava, että Espanjassa osittain verovapaata työkyvyttömän eläkettä (verovapaa osuus voi olla enimmillään noin 36.000 euroa) on tarkasteltava eri tavoin kuin kokonaan verovapaata työkyvyttömän eläkettä. On myöskin edelleen eläkkeitä, joita Suomi ei pääse uudenkaan verosopimuksen nojalla verottamaan lainkaan.

Liikaakin on puhuttu siitä, että Espanjassa asuvien suomalaisten verotus kiristyy Suomen verotusoikeuden laajentuessa. Tästä johtuen moni on saanut sellaisen käsityksen, ettei Espanjassa asumisesta voi enää olla mitään verotuksellista hyötyä Suomessa asumiseen verrattuna. Tämä ei suinkaan pidä paikkaansa. Yllä mainitun eläkkeitä koskevan siirtymäajan lisäksi on olemassa lukemattomia tilanteita, joissa verovelvollinen maksaa vähemmän veroa asuessaan Espanjassa kuin asuessaan Suomessa. Esimerkiksi irtaimen omaisuuden myyntivoitoista selviää usein paljon vähemmillä veroilla asuessaan vakituisesti Espanjassa. Espanjaan muutto saattaa hyödyttää myöskin Espanjasta vuokratuloja saavaa verovelvollista. Lisäksi lähetetty työntekijä hyötyy uuden verosopimuksen myötä aiempaa useammin työskentelystään Espanjassa. Espanjassa asuminen saattaa kannattaa myöskin perintöverotuksen näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan on siis lukuisia tilanteita, joissa Espanjassa asuminen on verotusnäkökulmasta Suomea edullisempaa. Verosuunnittelussa on kuitenkin aina muistettava, että tilanteita on tarkasteltava kunkin verovelvollisen henkilökohtaisen tilanteen kokonaisarvioinnin pohjalta.

 

Verohallinnon antamiin tietoihin kannattaa suhtautua kriittisesti 

Suomella on tuloverotusta koskeva verosopimus lähes 80 maan kanssa. Vaikka verosopimukset pohjautuvat pääpiirteissään OECD:n malliverosopimukseen, niissä on paljon toisistaan poikkeavia määräyksiä. Erilaisten verosopimusartiklojen sisällön tulkinta onkin vaativaa, varsinkin kun verosopimuskielen ymmärtäminen ylipäätään edellyttää kansainvälisen verotuksen syvällistä hallintaa.

Yllä esitetyn valossa on ymmärrettävää, että Suomenkin verohallinnolla on suuria haasteita kyetä antamaan oikeaa tietoa Espanjan ja Suomen välisen uuden verosopimuksen sisällöstä. Siten verovelvollisen on erittäin tärkeää oma-aloitteisesti varmistua siitä, että hän saa oikeita neuvoja. Myös toimitettavan verotuksen suhteen on syytä olla valppaana. Nyt esimerkiksi merkittävä joukko Espanjassa asuvia suomalaisia on saanut Suomen verohallinnolta verokortin, jonka mukaan ennakonpidätys on ilmoitettu toimitettavaksi verosopimusta virheellisesti tulkiten.

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

  Yhteydenotto

  (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)  Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

  Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

  Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

  Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

  Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

  Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

  Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

  Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

  Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

  Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

  Kiinteistökauppa Espanjassa

  Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

  Espanjan tuloverokannat

  Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

  Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

  Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

  Perintöä Suomesta ja Espanjasta

  Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

  Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

  Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.