Espanjan ja Suomen veroilmoitukset – ajankohtaisia asioita ja tärkeää huomattavaa

Marja-Leena Gutiérrez  |  20.04.2020

Veroilmoitus Espanjassa

Espanjassa vuoden 2019 tulo- että varallisuusveroilmoitukset annetaan oma-aloitteisesti 1.4.2020 – 30.6.2020. Verot maksetaan samalla kertaa oma-aloitteisesti. Verovelvollinen voi tosin halutessaan maksaa veroista 40 prosenttia vasta 5.11.2020. Toisaalta on myös huomattava, että veroilmoitus on annettava viimeistään 25.6.2020 saadakseen veronsa maksetuiksi suoraan espanjalaiselta pankkitililtään.

Tarvittaessa verovelvollinen voi veroilmoituksen annon yhteydessä hakea lisäaikaa verojen maksuun 12 kuukausieränä. Lisäajan saanti edellyttää verovelvollisella olevan espanjalainen pankkitili. Lisäaikaan liittyvät 3,75 prosentin korkoseuraamukset.

Kuten yllä esitetystä ilmenee, Espanjan verohallinto ei Suomen verohallinnon tavoin veroilmoituksen annon jälkeen sen enempää tutki veroilmoitusta kuin tee mitään verotuspäätöstäkään (tosin Suomessakaan kaikkia veroilmoituksia ei ehditä konkreettisesti tutkia). Espanjan verotusmenettely onkin hyvin erilainen kuin Suomen. Suomessa verovelvollinen voi pääsääntöisesti luottaa verohallinnon verotuspäätöksen olevan hänen kohdallaan lopullinen. Espanjassa veroilmoituksia sitä vastoin tutkitaan vasta jälkikäteen. Näin ollen tavalliset veronmaksajat joutuvat usein verotarkastuksen kohteeksi. Verotarkastusprosessin aloitus on mahdollinen siihen asti, kun neljä vuotta on kulunut veroilmoituksen antoa koskevan määräajan päättymisestä. Vuoden 2019 verotuksen osalta Espanjan verohallinnon on siten aloitettava verotarkastusprosessi viimeistään 30.6.2024.

Espanjassa on erittäin tärkeää huolehtia siitä, ettei verotettavista tuloista ja verotettavasta varallisuudesta jää mitään ilmoittamatta. Jos verovelvollinen huomaa maksaneensa veroja liian vähän virheellisen veroilmoituksen seurauksena, hänen tulee antaa täydennysveroilmoitus mahdollisimman pian. Tällöin korkoseuraamusten (3,75 prosenttia) lisäksi aikaisemmin maksamatta jääneelle verolle lasketaan 5 – 20 prosentin veronkorotus siitä riippuen, miten myöhään täydennysveroilmoitus annetaan. Jos taas virhe tulee esille verotarkastuksen seurauksena, maksamatta jääneestä verosta laskettava veronkorotus on 50-75 prosenttia.

Espanjassakaan ei kuitenkaan kannata maksaa liikaa veroja. Esimerkiksi luovutusvoittojen osalta on syytä varmistaa hankintahinnan ja myyntikulujen tulevan lasketuiksi oikein turhien verojen välttämiseksi.

Espanjassa varallisuusveroilmoitus on annettava verotettavan varallisuuden ollessa vähintään 700.000 euroa. Vakituinen asunto on verovapaa 300.000 euroon asti.

Espanjassa ei ole velvollisuutta säilyttää tositteita verotusta varten. Ne on kuitenkin syytä pitää tallessa mahdollisen verotarkastuksen vuoksi.

Espanjassa verovelvollinen voi tehdä tulo- ja varallisuusverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen neljän vuoden kuluessa veroilmoituksen antoa koskevan määräajan päättymisestä. Määräaika on siten sama kuin aika, jonka kuluessa Espanjan verohallinnon on ryhdyttävä toimenpiteisiin verotarkastusprosessin aloittamiseksi.

 

Veroilmoitus Suomessa

 Suomessa vuodelta 2019 annettavan veroilmoituksen määräpäivät ns. tavallisilla veronmaksajilla (kuten työntekijöillä ja eläkeläisillä) ovat 5.5.2020, 12.5.2020. tai 19.5.2020. Jollei esitäytettyä veroilmoitusta ole tullut lainkaan, mutta ilmoitettavaa kuitenkin on, määräpäivä on 19.5.2020.

Jos korjauksia ja täydennyksiä anneta ei määräpäivään mennessä, voi joutua maksamaan myöhästymismaksun (yleensä 50 euroa). Sitä ei kuitenkaan määrätä korjausten ja täydennysten sisältäessä vain vähennyksiä. Jos taas tuloja ilmoitetaan vasta verotuksen päätyttyä, voidaan määrätä veronkorotus. Se on yleensä kaksi prosenttia lisätystä tulosta.

Kaikkien esitäytettyjen tietojen tarkistus on tärkeää. Vuoden 2019 veroilmoituksen osalta on syytä katsoa tarkasti myös palkkatulot. Näin siksi, että työnantajien ilmoitettua vuonna 2019 palkkatiedot ensimmäisen kerran tulorekisterin kautta niissä saattaa olla tavallista enemmän virheitä. Lähtökohtaisesti eniten korjattavaa on kuitenkin pääomatuloissa. Kauppojen osalta on oltava erityisen tarkkana, että luovutusvoitot saadaan lasketuksi edullisimmalla tavalla.

Vähennyksistä on huomattava, että monet niistä on muistettava ja ymmärrettävä itse vaatia.

Veroilmoitukseen ei liitetä tositteita. Ne on kuitenkin säilytettävä vähintään kolme vuotta (vuoden 2019 verotukseen liittyvät tositteet vuoden 2022 loppuun asti). Tosin monet tositteet ja asiakirjat on syytä säilyttää paljon pidempään. Siten esimerkiksi vapaa-ajan asunnon perusparannuslaskut kannattaa pitää tallessa mahdollisen hankintamenon laskemiseksi myöhempää myyntiä ajatellen.

Tulonhankkimistoiminnasta saattaa olla tarpeen pitää myös muistiinpanoja. Tämä koskee esimerkiksi maa- ja metsätaloutta, vuokraustoimintaa sekä arvopaperikauppaa. Muistiinpanovelvollisten täytyy säilyttää tositteet kuusi vuotta. Näin ollen verovuotta 2019 koskevat tositteet on säilytettävä vuoden 2025 loppuun asti.

Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on voinut tehdä Suomessa kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Siten vuoden 2017 verotukseen voi hakea muutosta vuoden 2020 loppuun asti.

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

Ulkomaankomennus Espanjaan voi tuoda merkittävän verohyödyn

Espanja on ulkomaankomennusten osalta verotuksellisesti mielenkiintoinen maa. Vaadittujen edellysten toteutuessa sovelletaan kiinteää 24 prosentin verokantaa.

Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

Kiinteistökauppa Espanjassa

Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.

Perintöä Suomesta ja Espanjasta

Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

Espanjan tuloverokannat

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

    Yhteydenotto

    (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)