Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Marja-Leena Gutiérrez  |  8.1.2019

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

 

Perimykseen sovellettava laki

Suomen perimykseen sovellettava laki on Perintökaari. Espanjan perimykseen sovellettava laki on vastaavasti Código Civil.  Espanjassa vakituisesti asuvan perimykseen sovelletaan ensisijaisesti Espanjan lakia. EU:n perintöasetuksen mukaan perittävä voi tosin testamentissaan määrätä kansalaisuusvaltionsa lain sovellettavaksi perimykseensä.

Perimykseen sovellettavan lain mukaan ratkaistaan esimerkiksi perimysjärjestystä, perintöosuuksien suuruuksia, lakiosia sekä jäämistöön kuuluvan omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeutta koskevat kysymykset.

Sekä Perintökaaren että Código Civilin mukaan rintaperilliset (lapset ja heidän suoraan alempaa polvea olevat perillisensä) ovat ensisijaisia perillisiä. Rintaperillisten lakiosat lasketaan kuitenkin eri tavalla.

Perimysjärjestys Suomessa ja Espanjassa poikkeaa muiden kuin rintaperillisten osalta. Tärkeä ero liittyy esimerkiksi lesken asemaan. Perintökaaren mukaan leski on perimysjärjestyksessä toinen rintaperillisten jälkeen. Jollei rintaperillisiä ole, leski perii siten lahtökohtaisesti puolisonsa yksin. Codigo Civilin mukaan leski on puolestaan perimysjärjestyksessä vasta kolmantena perittävän suoraan ylempää polvea olevien perillisten jälkeen (vanhemmat ja isovanhemmat). Tosin eräiden Espanjan autonomisten alueiden lainsäädännnön mukaan leski voi olla perimysjärjestyksessä jo toisena.

 

Lesken asema ja aviovarallisuussuhteisiin sovellettava laki

Lesken asema puolison kuoltua ei suinkaan määräydy vain perimykseen sovellettavan lain avulla. Keskeinen merkitys lesken asemaan on sillä, millaista aviovarallisuusjärjestelmää puolisoihin sovelletaan.

Aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lain mukaan määräytyy avioliiton varallisuusjärjestelmä. Aviovarallisuusjärjestelmä määrittää sen, miten puolisoiden omaisuutta koskeva ositus tai erottelu on toimitettava avioeron jälkeen tai toisen puolison kuoleman seurauksena ennen perinnönjakoa.

Ulkomailla asuvien tai asuneiden suomalaisten, samoin kuin espanjalaisten tai muiden ulkomaalaisten kanssa avioituvien on tärkeää selvittää, minkä maan lainsäädäntöä heidän aviovarallisuussuhteisiinsa lähtökohtaisesti sovelletaan.

On syytä on tiedostaa, että niin sanotuissa tiiviimpään yhteistyöhön sitoutuneissa EU-maissa tulee 29.1.2019 voimaan EU:n aviovarallisuussuhteita koskeva asetus (sovelletaan muun muassa Suomessa ja Espanjassa). Kyseisen asetuksen mukaan puolisoiden aviovarallisuussuhteisiin sovelletaan ensisijaisesti sen maan lakia, jossa heillä on ensimmäinen yhteinen asuinpaikka. Jollei tämä ole mahdollista, seuraavana vaihtoehtona on soveltaa sen maan lakia, jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat avioitumishetkellä. Asetuksen mukaan puolisot voivat aina kuitenkin sopia aviovarallisuussuhteisiinsa sovellettavaksi sen valtion lain, jossa molemmilla tai toisella heistä on asuinpaikka sopimuksen tekohetkellä. Lisäksi puolisot voivat asetuksen nojalla aina sopia sovellettavaksi sen valtion lain, jonka kansalainen toinen heistä on sopimuksen tekohetkellä.

 

Aviovarallisuussuhteet Suomen lain mukaan

Suomessa vallitsee puolisoiden omaisuuden erillisyysperiaate. Suomen Avioliittolain mukaan puolisoilla on kuitenkin lähtökohtaisesti molemminpuolinen avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois joko kokonaan tai osittain laatimalla avioehtosopimus.

Avio-oikeus realisoituu avioliiton purkautuessa puolison kuoleman tai avioeron vuoksi. Tällöin tehdään ositus, jossa kummankin puolison nettovarat lasketaan yhteen. Saatu summa jaetaan kahdella avio-osien laskemiseksi. Vähemmän omistavalla puolisolla on oikeus saada tasinkoa, jotta ns. avio-osat olisivat yhtä suuret. On kuitenkin tärkeää huomata, ettei enemmän omistavan lesken tarvitse maksaa tasinkoa vainajan perillisille.

 

Aviovarallisuussuhteet Espanjan lain mukaan

Código Civilissä mainitaan kolme erilaista aviovarallisuusjärjestelmää: sociedad de gananciales,  régimen de separación de bienes sekä régimen de participación. Sociedad de gananciales – järjestelmää sovelletaan automaattisesti (eräitä itsehallintoalueita lukuun ottamatta), ellei avioehtosopimuksessa muuta määrätä. Käytännössä puolisot harkitsevat kahden ensin mainitun järjestelmän välillä (régimen de participación -järjestelmän valinta on hyvin poikkeuksellista).

Sociedad de gananciales -järjestelmässä on tärkeää erottaa yhteinen omaisuus (bienes gananciales) sekä yksityinen omaisuus (bienes privativos). Yksityistä omaisuutta on ennen avioliittoa omistettu omaisuus sekä avioliiton aikana vastikkeetta saatu omaisuus, samoin edellä mainittujen sijaan tuleva omaisuus. Avioliiton aikana aikana ansaitut varat (esimerkiksi palkkatulo ja yritystoiminnasta saadut tulot) sekä tällaisilla varoilla hankittu omaisuus on yhteistä omaisuutta. Myös yksityisestä omaisuudesta avioliiton aikana kertynyt tuotto katsotaan yhteiseksi omaisuudeksi.

Sociedad de gananciales -järjestelmää sovellettaessa avioliiton purkautuessa tehdään omaisuuden ositus. Ositus koskee yhteistä omaisuutta (bienes gananciales). Lasketut nettovarat jaetaan tasan puolisoiden tai lesken ja perillisten kesken.

Régimen de separación de bienes -järjestelmän mukaan kaikki omaisuus on erillistä, ja avioliiton purkautuessa tehdään omaisuuden erottelu.

 

Lainvalinnan merkitys

Jos henkilöllä on siteet liittyvät Suomeen ja Espanjaan, hänen on tiedostettava kumman maan lakia hänen kohdallaan ensisijaisesti sovelletaan. Tämän ohella on otettava huolellisesti selvää Suomen ja Espanjan lainsäädäntöjen eroista sekä niiden merkityksestä omaan tilanteeseen. Sovellettava laki kannattaa valita huolellisen kokonaisharkinnan jälkeen sen perusteella, kumpi laki vastaa kokonaisuutena paremmin henkilökohtaisia tarpeita.

Perintö- ja aviovarallisuusasioissa on aina syytä miettiä huolellisesti testamentin ja avioehtosopimuksen laadintaa silloinkin, kun ensisijaisesti sovellettavan maan lainsäädäntö katsotaan omaan tilanteeseen sopivaksi (Espanjassa asuvalla on tosin aina erittäin tärkeää olla testamentti – suomalainenkin testamentti on Espanjassa pätevä). Testamentilla voidaan esimerkiksi muuttaa perintöosuuksien suuruuksia, parantaa lesken asemaa ja syrjäyttää lakimääräiset perilliset sen mukaan, kuin sovellettava laki antaa näihin muutoksiin mahdollisuuden. Avioehtosopimuksen avulla aviovarallisuussuhteet voidaan puolestaan sekä Suomessa että Espanjassa järjestää siten, että ne lopulta määräytyvät hyvin eri tavoin kuin sovellettavan lain ensisijaisia määräyksiä noudatettaessa.

 

Tilanteiden ennakointi tärkeää

Suomen ja Espanjan aviovarallisuus- ja perintölainsäädäntö sisältävät edellä mainittujen asioiden lisäksi paljon muitakin toisistaan poikkeavia määräyksiä. Suomessa Perintökaari pyrkii muun muassa erittäin vahvasti takaamaan leskelle mahdollisuuden jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Espanjassa taas leskellä on lakimääräinen käyttöoikeus osaan perinnöstä. Myös esimerkiksi osituslaskelmamääräyksiin liittyy Espanjassa ja Suomessa yllättäviä eroja.

Kansainvälisissä perintötilanteissa monet suomalaiset ovat kokeneet joutuneensa kohtuuttomaan tilanteeseen. Osa tuntee tulleensa suorastaan petetyiksi. Ikävilltä ja yllättäviltä tilanteilta on kuitenkin mahdollista välttyä selvittämällä perintö- ja aviovarallisuuskysymykset huolellisesti etukäteen. Tarvittavat asiakirjat on syytä laatia ilman viivytystä. Perillistenkin kannattaa varmistua ajoissa siitä, että heidän oikeutensa voivat totetua niin hyvin kuin se kussakin yksittäistapauksessa on mahdollista.

Monet kokevat vieraan maan lainsäädännön kotimaan lainsäädäntöä huonommaksi. Tämä liittyy tyypillisesti siihen, että alunperin kuvitellaan sen olevan kotimaan lainsäädännön kaltaista. Väärinkäsityksen sittemmin aikanaan paljastuessa ajatellaan vieraan maan lainsäädännön olevan täysin epäoikeudenmukaista.

Kahden eri maan lainsäädännön oikeudenmukaisuutta voidaan asianmukaisesti tarkastella vain perehtymällä niiden kummankin sisältöön kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi Suomen ja Espanjan perintö- ja aviovarallisuuslainsäädännön paremmuutta ei pidä arvioida yksittäisten tilanteiden ja pykälien perusteella. Toisinaan Suomen laki, toisinaan taas Espanjan laki soveltuu tilanteeseen paremmin.

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

  Yhteydenotto

  (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)  Perintöä Suomesta ja Espanjasta

  Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

  Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

  Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

  Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

  Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

  Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

  Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

  Kiinteistökauppa Espanjassa

  Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

  Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

  Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

  Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

  Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

  Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

  Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.

  Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

  Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

  Espanjan tuloverokannat

  Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin