Ulkomaankomennus Espanjaan voi tuoda merkittävän verohyödyn

Marja-Leena Gutiérrez  | 22.3.2019

Lähetetty työntekijä tarkoittaa henkilöä, joka lähetetään tilapäisesti työskentelemään ulkomaille lähettävän työnantajan lukuun. Kysymys on niin sanotusta ulkomaankomennuksesta, jossa henkilö ulkomailla työskentelynsä jälkeen lähtökohtaisesti palaa kotimaahansa jatkamaan työskentelyä lähettävän yrityksen palveluksessa.

Espanja on ulkomaankomennusten osalta verotuksellisesti mielenkiintoinen maa.  Lähetetyn työntekijän palkkaa nimittäin verotetaan tietyin edellytyksin tuntuvasti tavanomaista kevyemmin.

 

Yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen työntekijä Espanjassa

Henkilö on Espanjassa aina yleisesti verovelvollinen, jos hän oleskelee maassa yli 183 päivää kalenterivuodessa. Muutoin hän on yleensä Espanjassa rajoitetusti verovelvollinen.

Yleisesti verovelvollisen palkka verotetaan Espanjassa lähtökohtaisesti progressiivisesti.

Rajoitetusti verovelvollisen palkasta puolestaan peritään kiinteä 19 prosentin lähdevero (vuosi 2019).

 

Kiinteä 24 prosentin verokanta

Espanjassa yleisesti verovelvollisen lähetetyn työntekijän palkkaan voidaan tietyin edellytyksin soveltaa 24 prosentin kiinteää verokantaa aina 600.000 euroon asti (ylimenevältä osin verokanta on vastaavasti 45 prosenttia). Jotta kyseistä verokantaa voidaan soveltaa, on seuraavien edellytysten täytyttävä:

  • Henkilö ei ole ollut Espanjassa yleisesti verovelvollinen kymmenen vuotta ennen kysymyksessä olevaaa ulkomaankomennusta.
  • Ulkomaankomennukseen liittyvän työn on tapahduttava espanjalaisen yrityksen tai ulkomaisen yrityksen Espanjassa sijaitsevassa niin sanotussa kiinteässä toimipaikassa.

Yllä mainitun lisäksi on muistettava, että kysymyksessä on todellakin oltava ulkomaankomennuksella oleva työntekijä.  Erityisverokohtelu ei voi siten koskea niin sanottua paikalta palkattua työntekijää, joka tekee työsopimuksen espanjalaisen työnantajan kanssa.

Jos vaaditut edellytykset täyttyvät, mainittua kiinteää verokantaa voidaan soveltaa Espanjassa yleisesti verovelvolliseen lähetettyyn työntekijään jopa kuutena kalenterivuonna.

 

Asiat hoidettava huolellisesti sekä Espanjassa että Suomessa

Jos Suomesta käsin on tarpeen lähteä töihin Espanjaan, on syytä selvittää yllä selvitetyn erityisverokohtelun soveltuvuus. Samalla on huomattava, että sen piiriin pääsy edellyttää monia toimenpiteitä, jotka on osattava hoitaa oikein ja ajoissa. Asiasta on ensinnäkin tehtävä hakemus Espanjan verohallinnolle.

On myös tärkeää, että ulkomaankomennusta koskeva työsopimus sekä muut tarvittavat asiakirjat on laadittu ammattitaitoisesti. On syytä tiedostaa, että Espanjaan suuntautuvaan ulkomaankomennukseen – kuten muihinkin ulkomaankomennuksiin – liittyy aina monia toimenpiteitä sekä lähtövaltiossa että vastaanottajavaltiossa.

 

Suomenkin verotukseen on kiinnitettävä huomiota  

Suomalaisen lähtiessä ulkomaankomennukselle on aina tärkeää kiinnittää huomiota myös Suomen verolainsäädäntöön. Samalla on tiedostettava, että Suomen kansalainen on lähtökohtaisesti muuttovuoden ja kolme seuraavaa kalenterivuotta Suomessa yleisesti verovelvollinen. Suomesta ulkomaankomennukselle lähteviin tyypillisesti soveltuu tämä pääperiaate. Siten jos suomalainen lähtee esimerkiksi Espanjaan ulkomaankomennukselle, hänen tulee muiden tulojensa ohella periaatteessa maksaa täysimääräisesti Suomeen veroa myös Espanjasta saamastaan palkasta (tilanne muuttuu, jos ulkomaankomennus kestää poikkeuksellisen pitkään). Jos kuitenkin Suomen tuloverolain mukainen kuuden kuukauden sääntö soveltuu, kyseinen palkka on Suomessa verovapaata.

Espanjaan ulkomaankomennukselle lähtevän on siis mahdollisimman edullisen verokohtelun toteutumiseksi  varmistettava sekä Espanjan erityisverokohtelun että Suomen kuuden kuukauden säännön soveltuminen.

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

Espanjan ja Suomen veroilmoitukset – ajankohtaisia asioita ja tärkeää huomattavaa

Veroilmoitukset ovat taas ajankohtaisia sekä Espanjassa että Suomessa. Verovelvollisen tulee huolehtia mm. siitä, että oikeat tiedot annetaan määräajassa. Suomalaisten on erittäin tärkeää tiedostaa Espanjan verotusmenettelyn sudenkuopat ja sen merkittävät erot Suomen verotusmenettelyyn nähden.

Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

Perintöä Suomesta ja Espanjasta

Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

Kiinteistökauppa Espanjassa

Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

Espanjan tuloverokannat

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.

Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

    Yhteydenotto

    (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)